Zonnepark Wehl

Over Zonneparken

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden vaak op het zuiden georiënteerd, vanwege de hoogste zon opbrengst en beste resultaten voor bodem en ecologie. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt doorgestuurd naar een klantstation. Dit station wordt door de netbeheerder gekoppeld aan de dichtstbijzijnde aansluiting op het elektriciteitsnet.

Kronos wil met haar zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met de ecologische situatie. Er bestaan goede kansen om met behulp van een zonnepark de ecologische situatie te verbeteren. Binnen de zonneweide kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te vergroten en rekening te houden met de flora en fauna.

 • Op dit moment wordt de grond gebruikt als landbouwgrond. De komst van een zonnepark geeft de bodem een kans om zich hiervan te herstellen. De grond is dan vrij van kunstmest en eventuele bestrijdingsmiddelen. Op die manier wordt het gebied weer uitnodigend voor insecten en planten.
 • Zaden- en kruidenstroken worden aangelegd aan de randen van het zonnepark, om zo een basis aan te leggen voor een jong ecosysteem. Deze stroken trekken insecten en vogels aan.
 • De singels en struwelen rondom het zonnepark bevatten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook zorgen ze voor schuilmogelijkheid voor vogels en kleine zoogdieren.
 • Het hekwerk bestaat uit houten palen en wordt op een hoogte van 10cm geplaatst om er zo voor te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren, en het land nog steeds als foerageergebied kunnen gebruiken.
 • Voor de zonneweide kan worden gekeken naar schapenbegrazing onder de panelen. Dit zorgt voor natuurlijk onderhoud en bemesting van het land. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een lokale schaapsherder.
 • Er kan worden gezocht naar een lokale imker om bijenkasten te plaatsen.
 • Er kunnen jachtposten worden geplaatst voor roofvogels.
 • Er kunnen amfibieënpoelen worden aangelegd.
 • Er kunnen natuurlijke oevers worden aangelegd bij waterlopen in en rondom het park.
 • De afstand tussen de zonnepanelen kan verder worden vergroot zodat nog meer zonlicht de bodem bereikt.

Voor alles geldt dat er wordt gezocht naar de beste maatregelen voor een specifieke locatie. Dit gebeurt in overleg met gemeente, natuurorganisaties en omwonenden.

Een zonnepark kan een vergunning krijgen voor een periode van maximaal 25 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming terug.

De beoogde locatie wordt door een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, nabijheid van een netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel. Uiteindelijk zijn de medewerking van de grondeigenaar en de gemeente doorslaggevend.

Het hekwerk bestaat uit ruwe houten palen en een wijdmazig gaas, en is hetzelfde type dat Staatsbosbeheer gebruikt. Het hekwerk is zo’n 2 meter hoog.

Alternatief is het mogelijk om een hekwerk van houten latten te gebruiken, om (delen van) het zonnepark nog verder af te dichten.

Het doel is het hekwerk niet zichtbaar te laten zijn. Daarom worden op de meeste plaatsen planten en bomen geplant. Ook is het mogelijk het hekwerk te laten begroeien met klimplanten.

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark.

Principe akkoord

De gemeente beoordeelt het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Overleg belanghebbenden

Door persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan er door omwonenden en andere geïnteresseerden meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en het ontwerp van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld zijn over het afschermen of juist zichtbaar maken van het park, maar ook over de indeling, de aanleg van de inrit of de wensen voor ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Het doel is om de invloed op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Samen met een landschapsarchitect wordt gekeken naar de (technische) mogelijkheden. Zie ook de pagina Ontwerp.

Ook zullen gesprekken worden gevoerd over de financiële participatie. Deze gesprekken lopen door tijdens en na de vergunningaanvraag. Zie voor meer informatie ook de pagina Participatie.

Vergunningaanvraag

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen. Ook worden afspraken gemaakt over financiële participatie en ontmanteling. Als alles compleet is wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen, die vervolgens moeten worden beoordeeld. Wanneer alle zienswijzen zijn behandeld (en eventuele aanpassingen in het plan zijn doorgevoerd), geeft de gemeente een verklaring van geen bedenkingen af. Hierna wordt de vergunning toegekend. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor 25 jaar.

SDE subsidie aanvraag

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidieregeling. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten van zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Er is jaarlijks een nieuwe subsidieronde, meestal in het najaar.

Bouwfase

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal zo’n vier tot zes maanden duren. Tijdens deze periode worden verschillende bouwstadia doorlopen, zoals het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met hei-werkzaamheden voor het plaatsen van de onderconstructie, en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder werken aan de aansluiting op het elektriciteitsnet.

De diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. De aan- en afvoer van materialen zorgt voor de meeste verkeersbewegingen. Dit wordt daarom zo snel mogelijk gedaan, zodat de overlast beperkt wordt. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.

Exploitatie

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het zonnepark wordt onderhouden. Het natuurbeheer wordt uitgevoerd door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling

Na 25 jaar verloopt de vergunning. Het zonnepark wordt ontmanteld en de percelen worden in originele staat opgeleverd aan de grondeigenaar. Kronos werkt hierbij samen met een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

De hoeveelheid zonnepanelen die op een hectare passen hangt af van hoe efficiënt het gebied kan worden opgevuld. In een perfecte situatie van een rechthoekige hectare zonder sloten of leidingen die precies op het zuiden ligt, passen er zo’n 3.000 panelen op. De hoeveelheid stroom die dit kan opwekken is goed voor zo’n 250 huishoudens.

Een zonnepark van 10 hectare zal geen 30.000 panelen bevatten. Dit komt doordat de vorm en ligging waarschijnlijk niet perfect zijn. Daarnaast moet er ruimte worden gebruikt voor onderhoudspaden, transformatorstations, de landschappelijke inpassing, ecologische maatregelen, en meer. Het exacte aantal panelen dat op een zonnepark past, en de opwek van dat zonnepark, kan alleen worden bepaald door het maken van een technische inrichtingstekening voor die specifieke locatie.

Kronos Solar is geen lid van Holland Solar. In de gedragscode van Holland Solar staat dat niet-leden kunnen verklaren zich aan deze gedragscode te houden. Kronos Solar ontwikkelt haar zonneparken in Nederland in lijn met deze gedragscode.

De locatie van het zonnepark wordt bepaald door een aantal factoren:

 • Afstand tot het aansluitpunt
 • Afmetingen van de locatie
 • Past de locatie binnen gemeentelijk beleid?
 • Past de locatie binnen provinciaal beleid?
 • Wil de eigenaar van de grond een zonnepark laten ontwikkelen?

Tijdens gesprekken met de buurt worden vaak andere locaties genoemd die, in de ogen van de omwonenden van het project, meer geschikt zouden zijn. Het probleem hierbij is meestal dat deze locaties niet voldoen aan (onder andere) de bovengenoemde criteria. Daarmee is een zonnepark op die locatie niet mogelijk.

Kronos onderzoekt meerdere locaties in de gemeente, maar niet iedere grondeigenaar stemt in met zulke plannen. Daarom kan een locatie die heel geschikt lijkt uiteindelijk toch niet mogelijk blijken.

Zon op dak wordt actief gestimuleerd via subsidies en campagnes, maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Dit heeft met een aantal zaken te maken:

 • Niet ieder dak is geschikt (niet stevig genoeg, niet op het zuiden);
 • Particuliere woningbezitters kunnen niet worden verplicht zonnepanelen te plaatsen op hun dak, en beslissen dus zelf of en wanneer ze dit doen;
 • De overheid heeft beperkte mogelijkheden om sociale huurwoningen of bedrijvenpanden te verplichten om zonnepanelen te plaatsen;
 • Zelfs wanneer alle daken in de gemeente vol zouden worden gelegd met zonnepanelen zou dit niet voldoende energie opwekken, omdat het energieverbruik te hoog is

De berekeningen voor de hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak, de benodigde energieopwek voor het behalen van energieneutraliteit en hoe uw gemeente hier verder aan werkt zijn meestal terug te vinden in het gemeentelijk beleid voor duurzaamheid.

Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Klimaatwetenschappers geven al sinds de jaren ’60 aan dat er sprake is van een klimaatcrisis door stijgende CO2 waarden. In 2016 is het Parijs Klimaatakkoord ondertekend, en heeft Nederland haar subsidieregeling gestart om de productie van duurzame energie mogelijk te maken. Dit hangt samen met het moment waarop diverse duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie voldoende ontwikkeld waren om betrouwbaar te kunnen worden ingezet. Er is dus al meer dan 50 jaar gewacht op betere technologie.

Daarnaast is het zo dat het argument om te wachten op betere technologie vooruitgang in de weg staat. Wanneer we hadden gewacht op betere technologie hadden de eerste computers bijvoorbeeld geen consumenten gevonden, en hadden we nu misschien geen smartphones gehad.

De technologie voor zonnepanelen verbetert over tijd, en dat is gunstig omdat dat betekent dat we over 25 jaar wellicht niet meer zo grootschalig hoeven op te wekken. We kunnen ons echter niet veroorloven om nu nog langer te wachten. Er moet iets worden gedaan om de huidige situatie te verbeteren. In de toekomst zullen we dan nog verdere verbeteringen kunnen doorvoeren.

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt dat zonnestralen zo veel mogelijk worden geabsorbeerd. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Reflectie is bij zonnepanelen ook ongewenst, omdat het de opwek van energie vermindert.

In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Het gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Een zonnepark produceert bijna geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem vanuit de ventilator wanneer de zon het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving zullen omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Voor speciale situaties zoals stiltegebieden kunnen de transformators worden ingepakt in een geluidswerende omhuizing.

De kansen op faillisement bij een zonnepark zijn erg klein.

Een zonnepark is, zodra het draait, een investering met een laag risico. Er is weinig tot geen activiteit op het park en de panelen wekken jaarlijks een bepaald gegarandeerd vermogen op. De SDE subsidie maakt de investering voor ons rendabel en stabiel. Wij ontvangen deze subsidie over de eerste 15 jaar. Na deze 15 jaar kunnen wij de opgewekte stroom op de vrije markt verkopen, en kunnen we winst maken en onze investeringen terugverdienen.

In het uitzonderlijke geval van een faillisement zal de bank instappen. Deze heeft een aanzienlijke investering in het project, die ze zeker wil stellen. Zij zullen bijvoorbeeld de huurdoorbetaling aan de grondeigenaar in orde maken, en de rekeningen voor onderhoud betalen.

Om te garanderen dat er altijd voldoende geld beschikbaar is om het zonnepark weer op te ruimen wordt geld vastgezet op een derdenrekening. Een notaris kan deze rekening bij een faillisement openstellen voor de ontmanteling van het zonnepark.

Afspraken hierover worden gemaakt met de grondeigenaar en met de gemeente, als onderdeel van de omgevingsvergunning.

Gedurende 25 jaar wekt het zonnepark duurzame zonne-energie op en exporteert dit naar het Nederlandse elektriciteitsnet. De installatie wordt op afstand in de gaten gehouden. Af en toe zal de locatie worden bezocht. Dit kan zijn voor onderhoud aan de installaties, onderhoud van de groenaanplant, of monitoring van de ecologische situatie. Dit zal veelal om niet meer gaan dan een busje met een bestuurder. Het zonnepark veroorzaakt dus geen voortdurende verkeersbewegingen.

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als afwijking op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. De bestemming wordt dus niet gewijzigd, maar er wordt tijdelijk van afgeweken. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

De zonnepanelen staan in een zuid-opstelling zodat niet de gehele bodem door panelen wordt afgedekt. De zonnepanelen staan op afstand van de grond en met voldoende tussenruimte zodat de zon het maaiveld nog steeds kan bereiken.

Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid ten goede komt.

Voor het zonnepark worden geen giftige materialen gebruikt, waardoor er geen sprake is van bodemvervuiling. De printplaten binnen in de zonnepanelen bevatten kleine hoeveelheden lood. Dit krijgt pas de kans om in de bodem terecht te komen wanneer beschadigde panelen langdurig aan de elementen worden blootgesteld. Doordat de installatie constant op afstand in de gaten wordt gehouden wordt een beschadiging direct opgemerkt. Het paneel zal dan worden vervangen en gerecycled.

Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De effecten op de bodem zijn onderdeel van de vergunningaanvraag, en worden dus getoetst aan gemeentelijke, provinciale en landelijke wet- en regelgeving.

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Wij gaan daarom meestal op zoek naar locaties met zo min mogelijk direct omwonenden. Op een afstand van zo’n 300m is een zonnepark al steeds moeilijker aan de horizon te onderscheiden.

Om het zonnepark nog beter in het landschap in te passen plaatsen wij gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park die de panelen uit het zicht laat.  De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten. Ook kunnen vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Er zijn mogelijkheden voor de toevoeging van recreatieve elementen zoals bankjes of speelplaatsen. Het uiteindelijk doel is om het zonnepark samen met de omwonenden te ontwerpen, om zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Kronos is een toonaangevend ontwikkelingsplatform voor zon-PV in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2022 onderdeel van EDPR, een leidend wereldwijd bedrijf in hernieuwbare energie.

Kronos Solar realiseert internationaal zonneparken op utiliteitsniveau in een groot aantal landen. Als volledig geïntegreerde speler op het gebied van zonne-energieontwikkeling initiëren en ontwikkelen we zonneparken, structureren we de financiering en bouwen, bezitten en exploiteren we projecten gedurende de volledige levensduur.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Over Zonnepark Wehl

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München en we hebben een kantoor in Den Haag. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

De gemeente heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Hiermee volgen ze provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De gemeente heeft in haar beleid gekeken naar de mogelijkheden voor het behalen van deze doelstellingen met zon op dak en energie-besparingen. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn om de doelstellingen te halen. Daarom moet er ook gebruik worden gemaakt van grootschalige opwek, zoals bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Aan zo’n project zijn strenge eisen verbonden, om te zorgen dat de beperkte open grond in de gemeente zorgvuldig wordt gebruikt.

De panelen komen op een maximale hoogte van 2,30 meter te staan. De onderhoogte is 80cm. Op die manier is het mogelijk schapen te laten grazen onder de panelen, en het land dus dubbel te gebruiken. Daarnaast zijn hogere panelen beter voor de bodem en de ecologische situatie, omdat meer licht de grond bereikt.

Vanaf het eerste ontwerp van het zonnepark wordt gekeken naar de invloed op de lokale ecologische situatie. Er wordt een studie uitgevoerd om te bepalen of er beschermde diersoorten leven op en rondom het plangebied. Als dit nodig is worden aanpassingen gedaan in het ontwerp om rekening met deze diersoorten te houden. Dit gebeurt in overleg met een ecoloog en met lokale natuurorganisaties en werkgroepen. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Doordat het nodig is het zonnepark landschappelijk in te passen wordt veel nieuw groen aangeplant rondom de locatie. Het ontwerp van deze inpassing wordt besproken met omwonenden, de gemeente, en andere lokale partijen. Soms wordt bijvoorbeeld besloten een bosblok aan te leggen op een overhoek, of om de randen van het park 5 meter breed te maken.

Verder zijn er een aantal standaard maatregelen die worden genomen in het zonnepark, zoals de aanleg van 5 meter brede kruidenstroken langs de binnenzijde van het hekwerk rondom. Door deze in te zaaien met de juiste kruiden kan hier een aantrekkelijk gebied ontstaan voor vogels en insecten. Ook de schapenbegrazing die we standaard proberen toe te passen zorgt voor een natuurlijke vorm van maaibeheer en bemesting. Daarnaast zou kunnen worden gezocht naar een imker om bijen te houden.

Locaties voor zonneparken zijn vaak op landbouwgrond, die worden beheerd om het land geschikt te maken voor het verbouwen van gewassen of het houden van vee. De natuurwaarden op die locaties zijn niet hoog. Door de komst van een zonnepark kan op zo’n locatie, met de nodige maatregelen voor ecologie en landschap, een verhoging van de natuurwaarden worden bereikt.

Het zonnepark heeft een capaciteit van circa 13 Megawatt. Dat is goed voor een schone energie levering voor circa 3100 huishoudens. De gegenereerde energie wordt geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.

De kabel wordt gelegd van het klantstation van het zonnepark naar de dichtsbijzijnde netaansluiting. Dit is meestal een hoogspanningsstation. De exacte kabel route wordt bepaald door de netbeheerder. Hiervoor vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente afgestemd, en zal zoveel mogelijk langs de openbare weg lopen. De werkzaamheden hiervoor worden door de netbeheerder uitgevoerd.

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energie-neutraal zijn in 2050. Een zonnepark van deze grootte stelt de gemeente in staat een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze doelstellingen.

Voor een ontwikkelaar zijn bepaalde afmetingen ook nodig om het zonnepark rendabel te kunnen exploiteren. Er is een bepaalde hoeveelheid energie die moet worden opgewekt op een locatie, welke in verhouding staat tot de hoge kosten van bijvoorbeeld de netaansluiting.

Over Participatie

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier via de website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München en we hebben een kantoor in Den Haag. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: +49 (0)89 8905 7080

De bouwer van het zonnepark kan de geproduceerde stroom uitgedrukt in MWh’s niet garanderen, want dan zouden ze het aantal zonuren moeten garanderen. Ze geven daarom een prestatiegarantie. Dit betekent dat ze de goede werking van het zonnepark garanderen. Gedurende de eerste twee jaren van het zonnepark wordt er extra gemonitord en worden aanpassingen gedaan aan het zonnepark indien nodig. Verder hebben veel producten die gebruikt worden in het zonnepark ook een productgarantie.

Ja! Participatie in dit zonnepark is voor ons van groot belang. Zo willen we u bijvoorbeeld hier al goed informeren.

Kijk voor alle participatie mogelijkheden op deze pagina.