Zonnepark Wehl

Landschappelijke inpassing

Het ontwerp voor het zonnepark is gemaakt in samenwerking met een landschapsarchitect, de omwonenden van het zonnepark, de gemeente Doetinchem, een ecoloog en de lokale steenuilenwerkgroep. Hier zijn verschillende besprekingen aan vooraf gegaan, inclusief veldbezoeken door ecoloog en steenuilenwerkgroep, en door de werkgroep van omwonenden en de gemeente.

De inpassingsmaatregelen op een rijtje:

 • Rondom het zonnepark een singel van 5m breed en 5-7m hoog bestaande uit zo’n 11 soorten voor veel variatie;
 • Gebruik aanvullend soorten in singels en struwelen die ook voor trekvogels als lijsterachtigen, bijen, vlinders en andere insectensoorten aantrekkelijk zijn;
 • Rondom het zonnepark wordt de ruimte tussen panelen en het hekwerk in een zone van ca. 5m ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Op de hoeken van het zonnepark wordt deze zone verbreed;
 • Aanleg koeienpaden ofwel kavelpaden van 4m breed aan de westzijde van het westelijk deel van het zonnepark en oostelijk van de Bahrseweg voor passeren met koeien;
 • Aan weerszijden van de Bahrseweg (achter de bermen) een struweel van 3m breed en 3-4m hoog;
 • Aan de zuidzijde een afstand van 3m tussen knotwilgen en struweel voor extra dieptewerking;
 • Aan de zuidzijde onder de knotwilgen een 6m ruigte ten behoeve van de steenuil;
 • Aanplant overhoek oostzijde van 2000m2 voor realisatie van een bosblok, onder meer positief voor reeën;
 • Plaatsen van 4 uilenkasten, weidepaaltjes en uitkijkposten;
 • De grond onder de panelen wordt ingezaaid met een weidemengsel, eventueel aangevuld met kruiden.
 • De kruidenzone wordt met 5 cm verlaagd. De uitkomende grond wordt gebruikt voor ophoging onder singelbeplanting;
 • Bij waterloop aan de westzijde kan in overleg met het waterschap een natuuroever worden aangelegd;
 • Extensief beheer door middel van schapen;
 • Hekwerk met grote mazen en op 10cm van het maaiveld geplaatst waardoor kleine zoogdieren kunnen passeren;
 • Noodzakelijk technische installaties worden in gedekte kleuren met als hoofdtoon dennengroen (RAL 6009) uitgevoerd;
 • Ontsluiting via de Bahrseweg (beide delen van het zonnepark);
 • De bermen van de Bahrseweg zijn onder beheer bij de gemeente en zullen niet worden gewijzigd op verzoek van omwonenden.

Ontwerpproces

Het oorspronkelijke ontwerp was 16 hectare groot, en lag direct tegen de Bokkenstraat aan (zie de afbeelding links onderaan deze pagina). Vanuit omwonenden werd verzocht om het zonnepark te verkleinen, te verplaatsen naar percelen achter de stallen van de grondeigenaar, het grote vlak op te breken en afstand te houden van de Bokkenstraat. Deze vier wensen hebben wij, in overleg met de grondeigenaar, weten te realiseren.

Er zijn 3 modellen opgesteld waar omwonenden een keuze uit konden maken (zie de afbeeldingen hieronder). Deze modellen waren alledrie rond de 16 hectare groot. De keuze is gevallen op model 2, waarbij door omwonenden verzocht werd het meest noordelijke deel weg te laten om zo het park te verkleinen. Om voldoende opwek te garanderen was het noodzakelijk om hier minimaal 13 hectare beschikbaar te hebben. Dit bleek mogelijk te zijn met model 2. Daarom is dit model gebruikt als de uiteindelijke vorm.

Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd over het ontwerp van het zonnepark. Daarbij is ook de gemeentelijke landschapsdeskundige betrokken. De gemeente heeft samen met de leden van de werkgroep een veldbezoek gedaan om ter plaatse over de wensen vanuit de buurt te spreken. De lijst van wensen is door Kronos zo goed mogelijk in de plannen verwerkt. Waar het niet mogelijk was om een wens direct te verwerken is uitleg gegeven over de redenen daarvoor. De hoofdpunten van het finale ontwerp zijn aan het begin van deze pagina opgesomd.

Het uiteindelijke resultaat na de procesparticipatie is een flinke verandering ten opzichte van het oorspronkelijke plan. De input van de werkgroep, andere omwonenden, en de gemeente heeft ertoe bijgedragen dat hier een ontwerp ligt dat de verschillende wensen en eisen voor een zonnepark op deze locatie op de best mogelijke manier combineert.